Standard je dokument kojim se ujednačavaju oblik, veličina, kvalitet i način ispitivanja nekog materijala ili proizvoda.


Terminologija u upotrebi:

Standard koji je donela Evropska organizacija za standardizaciju CEN/CENELEC.

SRPS je nacionalni standard kојi је dоnеo Institut za standardizaciju Srbije (ISS), nacionalno telo za standarde u Srbiji.

SRPS EN je srpski standard koji je identičan evropskom standardu; nastao je preuzimanjem istog.

Harmonizovani standard je evropski standard koji je donet na osnovu zahteva Evropske komisije za primenu u harmonizovanom zakonodavstvu Evropske unije.

Ocenjivanje usaglašenosti je svaka aktivnost kojom se utvrđuje da li je proizvod, odnosno proces proizvodnje, usaglašen sa propisanim tehničkim zahtevima.

Telo za ocenjivanje usaglašenosti je pravno lice koje obavlja poslove ocenjivanja usaglašenosti, odnosno tehničku procenu, uključujući etaloniranje, ispitivanje, sertifikaciju i kontrolu.

EAD je dоkumеnt kојi је dоnеlа Evrоpskа оrgаnizаciја za tehničko ocenjivanje (EOTA) zа pоtrеbе izdаvаnjа еvrоpskih tеhničkih оcеnа (ETAs).

Deklaracija o performansama građevinskog proizvoda je dоkumеnt koji izdaje proizvođač i koji sadrži sve informacije o performansama bitnih karakteristika proizvoda.

Tehnički propis za građevinski proizvod je propis kojim se uređuju:

 • tehnički zahtevi koje mora da ispunjava proizvod koji se stavlja na tržište
 • postupci ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi
 • zahtevi za bezbednost proizvoda tokom veka upotrebe
 • redovni i vanredni pregledi proizvoda tokom veka upotrebe
 • isprave koje prate proizvod prilikom stavljanja na tržište ili upotrebu
 • znak i način označavanja proizvoda
 • zahtevi koje mora da ispuni telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi
 • zahtevi u pogledu pakovanja i obeležavanja


Simboli i skraćenice u upotrebi:
 • ABS – vazduhom hlađena zgura visoke peći
 • ASS – vazduhom hlađena čeličanska zgura
 • CaFA – kalcijumski leteći pepeo: leteći pepeo dobijen sagorevanjem uglja sa visokim sadržajem sulfata
 • SiFA – silikatni leteći pepeo: leteći pepeo dobijen sagorevanjem uglja sa niskim sadržajem sulfata
 • CBGM – mineralne mešavine vezane cementom
 • FA – leteći pepeo
 • FABM – mineralne mešavine vezane letećim pepelom
 • GBS – granulisana zgura visoke peći
 • GGBS – Mlevena granulisana zgura visoke peći
 • Gypsum – CaSO4 2H2O
 • HBM – mešavine vezane hidrauličnim vezivom
 • HRB – hidraulično vezivo za puteve
 • HRBBM – mineralne mešavine vezane hidrauličnim vezivom za puteve
 • Hydraulic binder – hidraulično vezivo: materijal koji u kontaktu sa vodom vezuje i očvršćava; CaFA, cement i HRB su hidraulična veziva; GBS je sporovezujuće i očvršćavajuće hidraulično vezivo
 • Lime – kreč: negašeni kreč [CaO] ili hidratisani kreč [Ca(OH)2]
 • Pozzolan – pucolan: materijal koji u prisustvu kreča vezuje i očvršćava u vodi; SiFA je pucolan.
 • Rc – otpornost na pritisak ili čvrstoća pri pritisku
 • Rit – otpornost na direktno zatezanje
 • Rt – otpornost na direktno zatezanje
 • SBM – mešavine vezane zgurom
 • SBM A – mešavine vezane zgurom – tipa A
 • SBM B – mešavine vezane zgurom – tipa B