Važeći tehnički propisi kojima se reguliše upotreba određenih građevinskih proizvoda u putogradnji u Republici Srbiji:

  1. Pravilnik o kvalitetu cementa (“Sl. glasnik RS”, br. 34/2013, 44/2014)
  2. Naredba o obaveznom atestiranju frakcionisanog kamenog agregata za beton i asfalt (“Sl. list SFRJ”, br. 41/87)
  3. Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton (“Sl. list SFRJ”, br. 11/87)
  4. Uredba o tehničkim i drugim zahtevima za pepeo, kao građevinski materijal namenjen za upotrebu u izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i održavanju infrastrukturnih objekata javne namene (“Sl. glasnik RS”, br. 56/2015)

Ovi propisi se odnose na manji deo građevinskih proizvoda. Tehnička svojstva i način ocenjivanja usaglašenosti preostalih građevinskih proizvoda trebalo bi da budu definisani tehničkim propisom za kolovozne konstrukcije i usaglašeni sa građevinskom praksom u Republici Srbiji kao i zahtevima evropskih standarda. Izrada ovog propisa očekuje se po usvajanju Uredbe o građevinskim proizvodima. Do tada projektantima će na raspolaganju biti tehnički zahtevi utvrđeni gore navedenim pravilnicima i naredbama, kao i standardima na koje se isti pozivaju i čija primena se smatra obaveznom (čak i kada imaju status povučenih standarda). U nedostatku nacionalnih propisa sa obaveznom primenom na raspolaganju su tehnički zahtevi utvrđeni preuzetim evropskim standardima za proizvode.

Rad Evropskog komiteta za standadizaciju CEN/TC 227 (Road materials), prati Komisija za standarde Instituta za standardizaciju Srbije (KS U227 – Materijali za puteve). Oblаst rаdа ove kоmisiје su standardi koji pokrivaju mаtеriјаle zа zаvršnu оbrаdu putеvа, terminоlоgiјu, klаsifikаciје, zаhtеvе zа prоizvоdе, mеtоdе ispitivаnjа, kаrаktеristikе pоvršinа i vrеdnоvаnjе usаglаšеnоsti аsfаltа i drugih bitumеnskih mеšаvinа, bеtоnskih putеvа, mаtеriјаlа zа ispunu spојеvа i hidrаuličnih mеšаvinа.