Mineralne mešavine vezane cementom

EN 14227-1:2013 – Mešavine vezane hidrauličnim vezivom — Specifikacije — Deo 1: Mineralne mešavine vezane cementom obuhvata zahteve, metode ispitivanja i kriterijume usaglašenosti za mineralne mešavine vezane cementom (usaglašenim sa zahtevima standarda EN 197-1) koje se koriste prilikom izgradnje i održavanja puteva, aerodroma i drugih saobraćajnih površina. Takođe utvrđene su karakteristike mineralnih mešavina vezanih cementom (CBGM) koje su u vezi sa svojstvima njihovih komponentnih materijala, mešavina i svojstava uzoraka proizvedenih mešavina.

NAPOMENA: Pored navedenih zahteva, mineralne mešavine vezane cementom mogu imati i druge zahteve koji nisu sadržani u ovom dokumentu, a mogu biti zahtevani nacionalnim propisom. Reč je o sledećim zahtevima:

  • otpornost na dejstvo mraza
  • kompaktnost (onako kako je to definisano u EN 14227-2)
  • period upotrebljivosti (određen u skladu sa EN 13286-45)
  • indeks trenutne nosivosti (izmeren u skladu sa EN 13286-47)
  • druge zahteve izložene u okviru ovog dokumenta koji su predmet nacionalnih propisa

Mineralne mešavine vezane zgurom

EN 14227-2:2013 – Mešavine vezane hidrauličnim vezivom — Specifikacije — Deo 2: Mineralne mešavine vezane zgurom obuhvata specifikacije za mešavine vezane zgurom za puteve, aerodrome i druge saobraćajne površine i utvrđuje zahteve u pogledu komponentnih materijala, sastava i laboratorijske klasifikacije na osnovu mehaničkih svojstava mešavine. U ovom dokumentu se zgura odnosi na zguru dobijenu u industriji gvožđa i čelika.


Mineralne mešavine vezane letećim pepelom

EN 14227-3:2013 – Mešavine vezane hidrauličnim vezivom — Specifikacije — Deo 3: Mineralne mešavine vezane letećim pepelom obuhvata specifikacije za mešavine vezane letećim pepelom za puteve, aerodrome i druge saobraćajne površine i utvrđuje zahteve u pogledu komponentnih materijala, sastava i laboratorijske klasifikacije na osnovu mehaničkih svojstava mešavine. U ovom dokumentu se leteći pepeo odnosi na silikatni ili kalcijumski leteći pepeo koji je usaglašen sa zahtevima EN 14227-4. Ako je leteći pepeo sastojak cementa usaglašenog sa EN 197-1 ili komponenta hidrauličnog veziva za puteve usagašenog sa EN 13282-1 ili EN 13282-2, onda se treba pozvati na EN 14227-1 i EN 14227-5.

EN 14227-4:2013 – Mešavine vezane hidrauličnim vezivom — Specifikacije — Deo 4: Leteći pepeo za mešavine vezane hidrauličnim vezivom ne obuhvata mineralne mešavine vezane hidrauličnim vezivom – HBM. Kao što naslov govori, u ovom delu utvrđeni su zahtevi za silikatni i kalcijumski leteći pepeo, koja se koristi u mešavinama vezanim hidrauličnim vezivom.


Mineralne mešavine vezane hidrauličnim vezivom za puteve

EN 14227-5:2013 – Mešavine vezane hidrauličnim vezivom — Specifikacije — Deo 5: Mineralne mešavine vezane hidrauličnim vezivom za puteve obuhvata specifikacije za mešavine vezane posebnim hidrauličnim vezivom za puteve (usaglašenim sa zahtevima serije standarda EN 13282), koje se primenjuju na putevima, aerodromima i drugim saobraćajnim površinama i utvrđuje zahteve u pogledu komponentnih materijala, sastava i laboratorijske klasifikacije performansi.


Tla stabilizovana hidrauličnim vezivom

EN 14227-15:2015 – Mešavine vezane hidrauličnim vezivom — Specifikacije — Deo 15: Tla stabilizovana hidrauličnim vezivom obuhvata specifikacije za tla stabilizovana hidrauličnim vezivom za puteve, aerodrome i ostale saobraćajne površine i utvrđuje zahteve za njihove sastojke, sastav i laboratorijsku klasifikaciju performansi. Ovim standardom obuhvaćena je stabilizacija tla tretiranjem jednim sastojkom ili kombinacijom sastojaka (cementa, letećeg pepela, hidrauličnog veziva za puteve, kreča ili zgure iz visokih peći).

Standardi u upotrebi za METODE ISPITIVANJA mineralnih mešavina