Cement

Poseban sektor u fabrici se bavi kvalitetom. Zadužen je za kontrolu kvaliteta sirovina, međuproizvoda i goriva koji se koriste tokom proizvodnje, kao i sastojaka za proizvodnju cementa i gotovih proizvoda.
Sektor kvaliteta je odgovoran i za primenu Sistema menadžmenta kvalita, usaglašenim sa zahtevima standarda ISO 9001:2008.

Kontrola kvaliteta proizvodnje se odvija u 3 faze:

1

ULAZNA KONTROLA KVALITETA

2

PROCESNA KONTROLA KVALITETA

3

KONTROLA KVALITETA FINALNIH PROIZVODA

Ispitivanja se vrše prema metodama koje su propisane standardima, a u okviru sledećih laboratorija:

  • laboratorija za hemijska ispitivanja
  • laboratorija za fizičko-mehanička ispitivanja
  • laboratorija za procesnu kontrolu
  • laboratorija za beton

Svi Lafarge proizvodi odgovaraju zahtevima kvaliteta propisanih u Pravilniku o kvalitetu cementa ("Sl. glasnik RS", br. 34/2013 i 44/2014).
Sertifikat o usaglašenosti proizvoda sa kriterijumima definisanih Pravilnikom o kvalitetu cementa ("Sl. glasnik RS", br. 34/2013 i 44/2014) izdaje imenovano sertifikaciono telo – Institut za materijale Srbije (IMS).
Lafarge Srbija laboratorija cementa svake godine biva proglašena najboljom laboratorijom u Grupi. Naime, u okviru Lafarge grupe na godišnjem nivou organizuje se testiranje na kome se utvrđuje tzv. indeks tačnosti laboratorija (LAI - laboratory accuracy index).

Sa izuzetkom 2008. godine, beočinska laboratorija svake godine beleži makismalan rezultat (100% LAI). Ovakav rezultat ima oko 5% testiranih laboratorija.

BETON

Kvalitet proizvedenog betona se prati u laboratoriji za beton i geomehaniku. U laboratoriji se rade:

1

ISPITIVANJA KARAKTERISTIKA SVEŽEG I OČVRSLOG BETONA

2

ISPITIVANJE KOMPONENTALNIH MATERIJALA

3

ISPITIVANJE TLA

Reč je o sledećim ispitivanjima: pritisne i savojne čvrstoće betona, provera granulometrijskog sastava agregata, provera vlažnosti agregata i sadržaja organskih materija, provera otpornosti agregata na mraz, ispitivanja početka i kraja vezivanja i stalnosti zapremine cementa.

Sva ispitivanja se vrše pod nadzorom akreditovanih laboratorija.

Pored toga, radi se i na optimizaciji troškova u proizvodnji betona, projektovanju receptura betona prema zahtevima projekta, daju se saveti za praćenje proizvodnje i za ugradnju betona.

Betoni se spravljaju na fabrikama betona pod strogim nadzorom Lafarge laboratorije. Laboratorija je opremljena savremenom opremom, a recepture i sam kvalitet kontroliše kvalifikovano osoblje Lafarge.

Svi betoni imaju atest izdat od strane nezavisne sertifikovane laboratorije.