Naš cilj - rad bez povreda i profesionalnih bolesti, ostvaruje se:

  • doslednom primenom Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu Republike Srbije uključujući podzakonske akte i primenu standarda i preporuka Grupe
  • angažovanjem menadžmenta i zaposlenih u ostvarenju BZR i razvojem svesti o značaju BZR i promeni ponašanja zaposlenih
  • sistematskim uključivanjem kupaca i izvođača radova u BZR kroz posete i donacije BZR uređaja i opreme

Ostvareni rezultati

  • 2 godine rada bez povreda za izvođače radova
  • 4 godine rada bez povreda za zaposlene Lafarge BFC
  • bez profesionalnih oboljenja

Nagrade i priznanja

Članstvo u Klubu najbezbednijih fabrika Grupe

Nagrada za najbezbedniju kompaniju u Srbiji u 2012. godini, koju dodeljuje Uprava za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije

Nagrada za najbezbedniju kompaniju u Srbiji u 2014. godini, koju dodeljuje Uprava za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije

Mesec bezbednosti i zdravlja


Lafarge jednom godišnje organizuje „Mesec bezbednosti i zdravlja” na nekoliko hiljada lokacija u Grupi. Tada se realizuju različite aktivnosti sa ciljem podizanja svesti na temu zdravlja i bezbednosti zaposlenih, njihovih porodica, izvođača radova i lokalnih zajednica.

Otvoreni za javnost


Redovno organizujemo posete za zainteresovana pravna lica (kupce, fakultete, institute, javna preduzeća, organe državne uprave, nevladine organizacije, sindikate..) sa ciljem upoznavanja sa stepenom svesti i ostvarenja BZR-a u Lafarge fabrici u Beočinu.

Zdravlje, pre svega

Strategija za zdravlje Lafarge Grupe se bazira na tri osnovna stuba:

PREVENCIJA

Procena i kontrola rizika, na način da se osigura zdravlje svih zaposlenih u odnosu na radno mesto, tj. posao koji obavljaju.

REINTEGRACIJA ZAPOSLENIH

Podrška zaposlenima da se u najkraćem roku vrate u redovne dnevne aktivnosti na poslu.

PROMOCIJA ZDRAVLJA

Edukacija, lekarski pregledi i saradnja sa lokalnom zajednicom.U okviru ove strategije pokrenute su brojne inicijative, od preventivnih i redovnih lekarskih pregleda, preko različitih predavanja i kampanja, do stvaranja „Prvog tima” u fabrici i uspostavljanja Akta o proceni rizika.